บทสัมภาษณ์นิสิตวิศวกรรมเคมี

นางสาวภัทริณี ภูพาน

นางสาวภัทริณี ภูพาน

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

2ความประทับใจในภาควิชาวิศวกรรมเคมีคือ อาจารย์มีความตั้งใจในการสอนและให้เวลานิสิตอย่างเต็มที่ ทั้งในและนอกห้องเรียน รูปแบบการสอนไม่ได้เป็นการตอบคำถามให้แก่นิสิต แต่จะเป็นการให้คำถามเพื่อที่จะนำไปคิดแล้วต่อยอดและหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง การสอนจะไม่ใช่เป็นการป้อนให้นิสิตได้รับอย่างเดียว แต่เป็นการฝึกให้รู้จักวิเคราะห์ คิดหาคำตอบให้ได้ด้วยตัวเอง ภายในภาควิชาเต็มไปด้วยบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งอาจารย์ พี่ทีเอ และเพื่อน ๆ อาจารย์มีวุฒิทางการศึกษา มีผลงานทางวิชาการที่รองรับมากมาย

ความประทับใจในคณะ คณะนี้มีคนมากและหลากหลาย อยู่กับคนที่มีความสนใจคล้ายกัน หรือมีความเก่งไม่เหมือนกัน จะเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนายิ่งๆ ขึ้น อยากพัฒนาตัวเองไปทางไหนก็เลือกอยู่กับคนกลุ่มนั้น ซึ่งไม่ได้มีเพียงกลุ่มเพื่อน แต่ยังมีกลุ่มรุ่นพี่หรือแม้กระทั่งอาจารย์หรือนิสิตเก่าที่จบไปแล้วอีกด้วย สังคมที่นี่เป็นสังคมแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คนภายนอกอาจจะมองว่าเด็กเรียนสนใจแต่ตัวเอง ไม่ได้คิดถึงใคร แต่จริง ๆ แล้ว รุ่นพี่ยินดีจะช่วยเหลือรุ่นน้อง และเพื่อนก็ยินดีจะช่วยเหลือเพื่อน

นางสาววสิษฐ์พร จันทมฤก

นางสาววสิษฐ์พร จันทมฤก

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

ความประทับใจในภาควิชาวิศวกรรมเคมี อย่างแรกคือ เนื้อหาวิชาที่เรียน อาจารย์และบุคลากรมีคุณภาพ พร้อมที่จะให้ความรู้และคำแนะนำตลอด เช่น อาจารย์ไม่ได้เรียนจบเพียงแค่ระดับปริญญาเอกหรือเป็นศาสตราจารย์อย่างเดียว บางท่านมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานมาก่อน การเรียนการสอนจึงไม่ใช่เพียงให้ความรู้ทางวิชาการ แต่ยังให้ความรู้และประสบการณ์ที่จะนำไปใช้ทำงานได้จริง อีกอย่างที่ประทับใจคือภาควิชามีการปรับปรุงหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา และจะคอยรับฟังความคิดเห็นจากนิสิตว่าคิดอย่างไร และควรจะปรับปรุงในด้านใด หลักสูตรจึงเหมาะสมกับนิสิตที่เข้ามาใหม่ในทุกรุ่น

ความประทับใจในคณะวิศวกรรมศาสตร์คือ คณะไม่ได้มีการเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการทำกิจกรรมอีกหลากหลายที่นิสิตสามารถเลือกทำได้ ไม่ว่าจะเป็นชมรมกีฬา ชมรมดนตรี ชมรมวิชาการ หรือกิจกรรมเวิร์กชอปและกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพด้านอื่น ๆ ของนิสิต

นางสาวปริณาห์ หนูเกตุ

นางสาวปริณาห์ หนูเกตุ

นิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2

ความประทับใจที่มีต่อภาควิชาวิศวกรรมเคมีคือ เป็นภาควิชาที่นิสิตและอาจารย์มีความอบอุ่นและแน่นแฟ้น โดยจะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน เช่น สปอร์ตเดย์หรือทริปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ซึ่งจะทำให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ส่งผลต่อการทำงานในระดับปริญญาโทอย่างมาก เพราะอาจารย์เป็นผู้ให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังทำให้มีความมั่นใจ กล้าเปิดใจให้แสดงความคิด ต่าง ๆ ที่เราต้องการจะทำในงานของเรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหา กระบวนการความคิด หล่อหลอมให้เกิดเป็นทักษะที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต

สำหรับความประทับใจที่มีต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเรื่องของทุนการศึกษา เพราะทุน การศึกษาของคณะมีหลายทุน ส่วนตัวเองได้รับทุนการศึกษาทางด้านค่าเล่าเรียน และสมัครขอทุนไปเรียนต่างประเทศ ซึ่งทั้งพี่ ๆ และอาจารย์ก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ตอนนี้ได้รับทุนไปเรียนต่างประเทศแล้ว

นางสาวชุตกาญจน์ สายโรจน์

นางสาวชุตกาญจน์ สายโรจน์

นิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2

ประสบการณ์ที่จะได้ในภาควิชาวิศวกรรมเคมีคือ คณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมจะให้ความรู้และคำปรึกษาอย่างเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้ได้พบกับประสบการณ์ใหม่ ๆ เช่น การได้ไปดูโรงงานจริง ได้ลงมือทำแล็บในห้องแล็บจริง รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมจะให้สร้างสรรค์งานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับความประทับใจในคณะวิศวกรรมศาสตร์คือเป็นคณะเก่าแก่ มีประวัติยาวนาน ทำให้เราภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของคณะนี้ นอกจากนี้ยังให้คอนเนคชั่นต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้ได้พบกับประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่อื่น