บทสัมภาษณ์นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช

นางสาวอารียา วิจิตรอมรเลิศ

นางสาวอารียา วิจิตรอมรเลิศ

นิสิตระดับมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2

ความประทับใจที่มีต่อหลักสูตร เนื่องจากเป็นสหสาชาวิชา คือการรวมกันด้านความรู้หลายๆ ศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือแม้กระทั้งแพทยศาสตร์ ทำให้ได้ความรู้จากอาจารย์หลายๆ ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ นำมาใช้ในการทำงานวิจัยได้อย่างราบรื่น และต่อยอดไปถึงจุดสูงสุดเท่าที่จะทำได้

ความประทับใจต่อคณะ เป็นเรื่องของความพร้อมทางด้านวิชาการ เครื่องมือและอุปกรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราเป็นคณะที่ค่อนข้างใหญ่ มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายศาสตร์ หลายด้าน ทำให้การทำงานวิจัยมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งทางคณะจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ พร้อมรองรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทำให้งานวิจัยของเราสามารถพัฒนาและต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง

นายสุเชษฐ์ มหัทธนทวี

นายสุเชษฐ์ มหัทธนทวี

นิสิตระดับมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 3

ความประทับใจที่มีต่อหลักสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวชคือเพื่อนกับอาจารย์ เป็นการบูรณาการความรู้ คือเรามีเพื่อนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สหเวช เป็นพยาบาล เป็นคุณหมอ การมีเพื่อนหลากหลายสาขาวิชาชีพจะได้รับมุมมองที่ใหม่ที่เอามาปรับช่วยในการวิจัย ในการหาคำตอบ ในด้านที่เราไม่ถนัดได้ด้วย

ความประทับใจต่อคณะคือ ประทับใจที่คุณสนับสนุนในเรื่องของการศึกษา มีสถานที่ที่ช่วยในการพัฒนาความรู้ เช่น ห้องสมุดที่มีการปรับปรุงใหม่อย่างดี มีสนามกีฬาที่ใช้ออกกำลังกายเพื่อคลายเครียดจากการอ่านหนังสือได้

นายธิติธรรม์ ธรรมวินทร

นายธิติธรรม์ ธรรมวินทร

นิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 3

สหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวชทำให้ผมได้เรียนรู้ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Biomechanics, Electronic, Bioinformatics, Biomaterial และศาสตร์ทางด้านอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้ตระหนักได้ว่าศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมนั้นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเราได้

ความประทับใจต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ คือคณะนี้มีความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ มีอุปกรณ์และทรัพยากรที่พร้อม ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีเพื่อนที่ดี เพื่อนที่ให้ความช่วยเหลือทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ประทับใจต่อมิตรภาพที่มีให้กันในคณะนี้

นางสาวณัฐสุดา นวมะชิติ

นางสาวณัฐสุดา นวมะชิติ

นิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 3

หลักสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวชให้โอกาสได้รู้จักเพื่อนร่วมหลักสูตรที่มาจากสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมถึงอาจารย์ในหลักสูตรที่มาจากภาควิชาต่างๆ ทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนอกคณะ โอกาสที่ได้เรียนรู้รายวิชาต่างๆ อย่างไม่ปิดกั้น ได้ทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความสนใจร่วมกัน ให้คำปรึกษาและดูแลนิสิตเป็นอย่างดี และโอกาสที่สำคัญที่สุดโอกาสหนึ่ง คือได้ร่วมทำวิจัยในหน่วยวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวเวชที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Lander Lab MIT ค่ะ